มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วิชาชีพโดดเด่น คิดเป็นทำได้ ใจกายเป็นสุข

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า: กระบวนการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ.5

E-mail Print PDF

ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ของกระบวนการที่สร้างคุณค่าตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2552) จากการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการที่สร้างคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย ในรายงานตอนที่ 3 สรุปได้ว่า มทร.กรุงเทพควรคัดเลือกกระบวนการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5  เป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย

 

ในการกำหนดข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 มีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและสรุปเป็นปัจจัยสำคัญและนำไปออกแบบกระบวนการดำเนินการ และต่อมามีการพิจารณาความเหมาะสมของปัจจัยเหล่านี้ โดยการใช้แบบสอบถาม 

 

จากการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.. 2552   และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.. 2552 พบว่า

 

1. การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารอื่น ๆ ดังนี้

 

1.1 เอกสารที่คณะกรรมการอุดมศึกษาจัดทำ ได้แก่

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละสาขาวิชา  

 

1.2 เอกสารที่สถาบันการศึกษาจัดทำ ได้แก่

มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตร (program specification)

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา (course specification)

มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (field experience specification) (ถ้ามี)

มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (course report)

มคอ. 6 รายงานผลการดำนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (field experience report) (ถ้ามี)

มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (program report)

โดยในการจัดทำ มคอ. 3 หรือ มคอ. 5 ต้องยึด มคอ. 1  เป็นหลัก แต่ในกรณีที่คณะกรรมการอุดมศึกษายังทำ มคอ. 1 ไม่สำเร็จ ให้สถาบันการศึกษาใช้แนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.. 2552 แทน

 

2. การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา

กำหนด ซึ่งต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสำเร็จ หรืออีกนัยหนึ่ง ข้อกำหนดที่สำคัญ ของกระบวนการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประกอบด้วย

 

1. มคอ. 1 (ถ้ามี)

2. มคอ. 2

3. การจัดทำ มคอ. 3

4. การเรียนการสอนและการประเมินผล

5. การจัดทำ มคอ. 5